O nas

Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną. Oferujemy naszym uczniom innowacyjne ale sprawdzone metody nauczania oraz możliwość rozwoju intelektualnego niespotykanego w innych szkołach. Nasza szkoła opierać się będzie na czterech mocnych filarach współczesnej edukacji, które zapewnią wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Są to:

 1. Edukacja według planu daltońskiego.
  Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów. Umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia.
  Wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność dzieci zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.
  Kiedy ćwiczenie staje się zbyt trudne dla konkretnego dziecka, nauczyciel służy pomocą.
  Powszechnie wiadomo, że wszystko, do czego dochodzimy sami jest łatwiejsze w zapamiętaniu niż większość lekcji prowadzonych przez nauczyciela. Nadmierne tłumaczenie powoduje utratę inicjatywy u dziecka.
  Aby dziecko mogło lepiej zrozumieć upływ czasu i otaczający świat stosuje się wizualizację procesów.
  Celem tego systemu jest nauczyć dzieci samodzielności, odpowiedzialności i współpracy.

 2. Wdrażanie arytmetyki mentalnej.
  Arytmetyka mentalna to technika liczenia w pamięci. Jest to sprawdzony sposób rozwijania zdolności umysłowych, kreatywności i twórczego myślenia dzieci, pozwalający w pełni wykorzystać intelektualny potencjał dziecka. Arytmetyka mentalna przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4-14 lat, ponieważ właśnie w tym wieku następuje najbardziej intensywny rozwój mózgu.
  Nauka arytmetyki mentalnej w młodym wieku może mieć znaczący wpływ na przyszłe sukcesy dziecka, a umiejętności które dzięki niej zdobędzie, pozostaną z nim na wiele lat.
  Arytmetyka mentalna:
  • wspomaga rozwój obydwu półkul mózgowych
  • usprawnia pamięć fotograficzną i wydłuża czas koncentracji
  • ułatwia przyswajanie języków obcych
  • umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i kreatywnego
  • zwiększa pewność siebie.

 3. Stosowanie oceniania kształtującego.
  Ocenianie kształtujące to sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce.
  Nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Każdy uczeń ma prawo do błędów i nie może to skutkować karą w postaci oceny negatywnej.
  Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. Towarzyszy ona i pomaga uczniowi w trakcie procesu uczenia się. W ocenianiu kształtującym rozdzielamy ocenę sumującą od kształtującej, uczeń otrzymuje mniej ocen (stopni), a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi.

 4. Poznanie własnej kultury i dziedzictwa historycznego i języka regionalnego.
  Język kaszubski oraz poznawanie regionu na comiesięcznych wycieczkach stanowi istotny element rzeczywistości społecznej, ułatwiający wychowankowi odkrywanie jego tożsamości kulturowej i własnego miejsca w świecie, jak również jest rozumiany jako umożliwianie młodym ludziom poznawania własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych.
  Taka edukacja jest naturalną i formalną odmianą osobowościowej formacji człowieka, zorientowaną na poznanie oraz umiłowanie najbliższego środowiska życia najpierw dzieci i młodzieży, a w przyszłości twórczych i aktywnych obywateli małej ojczyzny. Edukacja regionalna w postaci nauki języka kaszubskiego, stanowi źródło tożsamości narodowej, która wskazuje na udział człowieka w życiu społecznym, w kulturze, pozwala na własną identyfikację oraz interpretację.
  Wiedza na temat własnego regionu i języka oraz umiejętność rozwiązywania problemów w nim występujących stwarza szansę zrozumienia problemów o charakterze kompleksowym.

Naszym uczniom zapewniamy również:

 1. zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego;
 2. język hiszpański;
 3. opiekę psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną;
 4. opiekę świetlicową z możliwością odrabiania zadań domowych, relaksu i  zabawy;
 5. możliwość spożywania posiłków (płatne obiady);
 6. ciekawe zajęcia pozalekcyjne, takie jak szachy, judo, taniec, piłka, itp.;
 7. mediacje rówieśnicze, które uczą dzieci rozwiązywania sporów i konfliktów, wypowiadania własnych odczuć, słuchania siebie nawzajem oraz poprawiają relacje w grupie;
 8. pierwsza pomoc przedmedyczna, która uczy dzieci zachowania i postępowania w sytuacjach zagrożenia utraty zdrowia i życia, dzieci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, odpowiedzialnego postępowania, wzywania pomocy odpowiednich służb;
 9. jednolity strój uczniowski z logo szkoły, który utożsamia dziecko ze szkołą oraz jest symbolem przynależności do społeczności szkolnej;
 10. od września planujemy również zajęcia na basenie.